Skip to content

Водич за Автори

Темплејт за труд - АНГ

Темплејт за труд - МКД

Апстракт

Апстрактот треба да даде краток преглед на најрелевантните аспекти на трудот. Потребно е апстрактот да биде структуриран на следниов начин: цел на истражувањето, методологија, главни резултати и главни заклучоци. Од авторите се бара да избегнуваат користење референци и невообичаени кратенки во апстрактот. Од суштинско значење е апстрактот да може да стои сам (одвоено од целиот ракопис). Обемот на апстрактот: до 1000 карактери.

Клучни зборови

Авторите треба да обезбедат минимум 4 и максимум 6 клучни зборови кои најдобро ја опишуваат оригиналната содржина на трудот, подредени по азбучен ред и одделени со запирки.

Вовед

Трудот треба да се подготви за печатење на А4 формат (210×297 mm). Препорачуваме да го користите овој шаблон и да го вметнете текстот овде со претходно дефинирани стилови и други неопходни прилагодувања. Должината на хартијата треба да биде 6-10 страници, вклучувајќи ги и прилозите.

Содржина на трудот

Структурата на трудот треба да содржи јасни и наброени секции:
⦁ Вовед (главната цел на истражувањето)
⦁ Преглед на литература (користете ажурирана литература објавена во меѓународно признати списанија; само објавените дела може да се користат како референци)
⦁ Методи/Методологии (обезбедете доволно детални информации за работата да може да се репродуцира)
⦁ Резултати (резултатите треба да бидат јасни и транспарентни)
⦁ Дискусија (објаснете ја суштината и важноста на постигнатите резултати)
⦁ Заклучок (обезбедете го најважниот заклучок од вашата работа)
⦁ Референци (по примерот на крајот од овој шаблон)

Слики

Сите слики (табели, цртежи и фотографии) треба да бидат во стандарден формат (gif, jpg, bmp) со доволен квалитет. Тие треба да бидат нумерирани според нивното појавуање во трудот (1, 2, 3, ...). Во текстот треба да се дадат референци за сите слики за да се воспостават врски помеѓу текстот и информациите во сликите.

Останати барања

Документите кои не се подготвени според упатствата за пишување нема да се разгледуваат и ќе бидат вратени на авторите на корекции.

Равенки 

Равенките треба да бидат центрирани и нумерирани според нивниот редослед во текстот. Z=S+T (1)  

Кратенки

Употребата на кратенки треба да се минимизира. Може да се дадат само применети мерни единици без објаснувања.

Фусноти

Фуснотите не се дозволени во текстот.

Јазик

Сите апстракти и трудови треба да бидат напишани на македонски или англиски јазик.

Резултати

Резултатите треба да бидат јасни и транспарентни.

Дискусија

Објаснете ја суштината и важноста на постигнатите резултати.

Заклучок

Наведете ги најважните заклучоци од вашата работа.

Референци

Референците треба да се соберат на крајот од текстот и да се нумерираат според нивниот редослед во текстот. Кога наведувате референци, користете квадратни загради, на пр., „[4] автор…“. Референците треба да се појават во текстот на трудот. Обезбедете URL-адреси за референци каде што е достапно. Авторите се одговорни за добивање дозволи за користење материјали заштитени со авторски права од други извори. The reference list should be justified on both sides (left and right)

Пример за референца

Книги и монографии:
[1] Кракутовски З., Тодоровски Л., Мијоски Г. (2009). Препораки за развој на патната и железничката инфраструктура во Република Македонија (Институт за економски стратегии и меѓународни односи „Охрид“, Република Македонија, 92 стр.)

Списанија:
[2] Вацин О., Мијоски Г., Крастев П. (2019). Примена на ПМБ на патишта и автопати со голем број сообраќај (Научно-стручно и информативно списание Патишта, бр. 10, стр. 16-21)

Зборник на трудови од конференции:
[3] Мијоски Г., Мославац Д., Кракутовски З. (2020). Анализа и мерење на бучавата на автопатот А2 „Мајка Тереза“ Делница: Скопје – Тетово (Градежно инженерство, 72 (2020) 3, стр. 253-262, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1680.2016
[4] Мазиќ Б., Поздер М., Џебо С., Мандиќ А., (2018). Термички дизајн на структурата на тротоарите по метод на еквиваленти на почвата. (Книга апстракти, Трет српски патен конгрес, јуни 2018 година, Белград, 109 стр., 22-23)

Интернет
[5] Рајан, Т. (2004). Претворање на патроните во партнери при изборот на интегриран библиотечен систем. Infotoday, 15, 4. (онлајн) достапно на: http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.shtml (27.03.2004)

mk_MKMacedonian