Skip to content

ПАТИШТА 2023 - Издание 1

„ДИЗАЈНЕРСКИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СТАБИЛИЗАЦИЈА НА ПАТИШТА ВО СЛОЖЕНИ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ“

Вонр. проф. Сушинов Бојан
Вонр. проф. Абази Сеад
Проф. Ѓорѓевски Спасен
Проф. Јовановски Милорад

„ЗАГУБИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА“

М-р. Томислав Ковачовски
Проф. Валентина Жилеска Панчовска
Проф. Горан Мијоски

„КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПЛАНИРАНИ И АКТИВНИ РОКОВИ И БУЏЕТИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

М-р. Милена Јосифовска-Милошевска
Проф. Валентина Жилеска Панчовска
Проф. Горан Мијоски

„ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДБА НА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА- ИСКУСТВА И ПРАКТИКИ“

Проф. д-р Милорад Јовановски
Проф д-р Игор Пешевски
Дипл. град. инж. Ване Трајановски

„МЕЃУНАРОДЕН ИНДЕКС НА РАМНОСТ И БРАЗДЕЊЕ НА ПАТНА ДЕЛНИЦА ВО РС МАКЕДОНИЈА“

Проф. Горан Мијоски
Проф. Даниел Велинов
Вонр. Проф. Зоран Мисајлески
дипл. град. инж. Неџат Бајрами

ПАТИШТА 2022 - Издание 2

„ПАТОТ И ПАТНАТА ОКОЛИНА КАКО ФАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ“

д-р Цветанка Ристиќ
д-р Гордана Кожуваровска
м-р Ристо Манчев

„БИТУМЕНСКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА БЕТОНСКИ МОСТОВИ“

дипл. инж. тех. Стојанче Стојанов
м-р. инж. арх Љубомир Трајчев

„ЗВУЧНИТЕ БАРИЕРИ КАКО МЕРКА ЗА ЗАШТИТА ОД СООБРАЌАЈНАТА БУЧАВА“

д-р Александар Главинов
д-р Ѓорги Димов
дипл. град. инж. Марија Мицова

ПАТИШТА 2022 - Издание 2

„РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ“

проф. Васка Сандева
проф. Катерина Деспот

„ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА,ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИДЛИВОСТА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ИСТАТА ВО ПОГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛИ И НАЧИН НА ВГРАДУВАЊЕ“

дипл.град.инж. Османли Јорго
Дипл.економист по бизнис администрација, Беким Мемеди
проф. Горан Мијоски
дипл. инж. арх. Гајур Кадриу

„СТРУКТУРНА АНАЛИЗА НА ФЛЕКСИБИЛНИ ПАТИШТА“

Проф. дипл.град.инж. Горан Младеновиќ

ПАТИШТА 2020 - Издание 1

„ВЛИЈАНИЕ НА РАЗЛИЧЕН ТИП НА САНАЦИЈА ВО КОЛОВОЗНАТА КОНСТРУКЦИЈА ВРЗ ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАМНОСТА НА ВОЗНАТА ПОВРШИНА“

Проф. Д-р Горан Мијоски
дипл.град.инж. Марјана Топаловска Анѓелевска
дипл.град.инж. Лазар Николиќ
дипл.град.инж. Неџат Бајрами

„ВЛИЈАНИЈА НА ПРИРОДНИ И ТЕХНОГЕНИ ХАЗАРДИ ВРЗ ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ ОД СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ“

Проф. д-р Милорад Јовановски
Проф. д-р Игор Пешевски
дипл.град.инж. Ване Трајановски

„ПРОЦЕНА НА ЕКСТЕРНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ ЗА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

м-р Дарко Спировски, дипл.град.инж
Проф. д-р Зоран Кракутовски
В. Проф. д-р Александар Главинов

„САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1, ДЕЛНИЦА: „НЕГОТИНО - ДЕМИР КАПИЈA““

дипл.град.инж. Драго Котаранин
дипл.град.инж. Коста Зекмановски
дипл.геотех.инж. Дарко Атанасов
Админ. Асист. Светлана Шопова

ПАТИШТА 2019 - Издание 1

mk_MKMacedonian