Skip to content

ROADS 2023 - Issue 1

"DESIGN SOLUTIONS FOR ROAD WIDENING AND STABILIZATION IN COMPLEX GEOTECHNICAL CONDITIONS"

Assoc. Prof Dr. sc. Sushinov Boyan
Assoc. Prof Dr. sc. Abazi Sead
Prof. Dr. sc. Gjordjevski Spasen
Prof. Dr. sc. Jovanovski Milorad

"LOSSES DURING IMPLEMENTATION OF ROAD INFRASTRUCTURE PROJECTS IN R.N. MACEDONIA"

M. Sc. Tomislav Kovachovski
Prof. Dr. sc. Valentina Žileska Pančovska
Prof. Dr. sc. Goran Mijoski

"COMPARATIVE ANALYSIS OF PLANNED AND ACTUAL DEADLINES AND BUDGETS FOR THE ROAD INFRASTRUCTURE PROJECTS"

M. Sc. Milena Josifovska-Miloshevska
Prof. Dr. sc. Valentina Žileska Pančovska
Prof. Dr. sc. Goran Mijoski

"GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR CONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE, EXPERIENCES AND PRACTICES"

Prof. Dr. sc. Milorad Jovanovski
Prof. Dr. sc. Igor Peshevski
B.Sc. Civ. Eng. Vane Trajanovski

"INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX AND RUTTING AT ROAD SECTION IN RN MACEDONIA"

Prof. Dr. sc. Goran Mijoski
Prof. Dr. sc. Daniel Velinov
Assoc. Prof. Dr. sc. Zoran Misajleski
B.Sc. Civ. Eng. Nejat Bajrami

ROADS 2022 - Issue 2

„ПАТОТ И ПАТНАТА ОКОЛИНА КАКО ФАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ“

д-р Цветанка Ристиќ
д-р Гордана Кожуваровска
м-р Ристо Манчев

„БИТУМЕНСКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА БЕТОНСКИ МОСТОВИ“

дипл. инж. тех. Стојанче Стојанов
м-р. инж. арх Љубомир Трајчев

„ЗВУЧНИТЕ БАРИЕРИ КАКО МЕРКА ЗА ЗАШТИТА ОД СООБРАЌАЈНАТА БУЧАВА“

д-р Александар Главинов
д-р Ѓорги Димов
дипл. град. инж. Марија Мицова

ROADS 2022 - Issue 1

„РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОЗЕЛЕНУВАЊЕ“

проф. Васка Сандева
проф. Катерина Деспот

„ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА,ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИДЛИВОСТА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ИСТАТА ВО ПОГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛИ И НАЧИН НА ВГРАДУВАЊЕ“

дипл.град.инж. Османли Јорго
Дипл.економист по бизнис администрација, Беким Мемеди
проф. Горан Мијоски
дипл. инж. арх. Гајур Кадриу

„СТРУКТУРНА АНАЛИЗА НА ФЛЕКСИБИЛНИ ПАТИШТА“

Проф. дипл.град.инж. Горан Младеновиќ

ROADS 2020 - Issue 1

„ВЛИЈАНИЕ НА РАЗЛИЧЕН ТИП НА САНАЦИЈА ВО КОЛОВОЗНАТА КОНСТРУКЦИЈА ВРЗ ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАМНОСТА НА ВОЗНАТА ПОВРШИНА“

Проф. Д-р Горан Мијоски
дипл.град.инж. Марјана Топаловска Анѓелевска
дипл.град.инж. Лазар Николиќ
дипл.град.инж. Неџат Бајрами

„ВЛИЈАНИЈА НА ПРИРОДНИ И ТЕХНОГЕНИ ХАЗАРДИ ВРЗ ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ ОД СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ“

Проф. д-р Милорад Јовановски
Проф. д-р Игор Пешевски
дипл.град.инж. Ване Трајановски

„ПРОЦЕНА НА ЕКСТЕРНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ ЗА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

м-р Дарко Спировски, дипл.град.инж
Проф. д-р Зоран Кракутовски
В. Проф. д-р Александар Главинов

„САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ А1, ДЕЛНИЦА: „НЕГОТИНО - ДЕМИР КАПИЈA““

дипл.град.инж. Драго Котаранин
дипл.град.инж. Коста Зекмановски
дипл.геотех.инж. Дарко Атанасов
Админ. Асист. Светлана Шопова

ROADS 2019 - Issue 1

en_USEnglish